Współpraca

Osoby zainteresowane współpracą, posiadające wiedzę i umiejętności zgodne ze specyfiką naszej działalności, lub posiadające pomysł na współpracę wykraczający poza ramy naszej dotychczasowej działalności zapraszamy do kontaktu (np. w formie CV, listu motywacyjnego).

Poszukujemy następujących Współpracowników:

EKSPERTA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (ODO)


Wymagania:

 • znajomość Ogólnego Rozporządzania Ochrony Danych Osobowych (RODO); Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, 
 • udokumentowane szkolenie z zakresu ODO,
 • doświadczenie zawodowe jako Administrator Bezpieczeństwa Informacji,
 • bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z ochroną danych osobowych,
 • doświadczenie we wdrażaniu i przeprowadzaniu szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych.

KONSULTANTA ds. SYSTEMÓW ISO 9001
z Trójmiasta


Wymagania:
• bardzo dobra znajomość normy ISO 9001,
• przynajmniej trzy letnie doświadczenie we wdrażaniu i obsłudze systemu zarządzania jakością ISO 9001,
• specjalistyczna znajomość języka angielskiego,
• łatwość nawiązywania kontaktu,
• komunikatywność,
• umiejętność pracy w zespole,
• umiejętność posługiwania się nowoczesnymi narzędziami (środkami) komunikacji,
• Trójmiasto i okolice.

EKSPERTA - KONSULTANTA
i SZKOLENIOWCA
ds. SYSTEMÓW ISO

Wymagania:

 • bardzo dobra znajomość certyfikowanych norm systemów zarządzania,
 • kilkuletnie doświadczenie we wdrażaniu i przeprowadzaniu audytów wewnętrznych oraz szkoleń z zakresu certyfikowanych norm systemów zarządzania,
 • łatwość nawiązywania kontaktu,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność posługiwania się nowoczesnymi narzędziami (środkami) komunikacji.

Jeżeli chcesz z Nami podjąć współpracę to zapraszamy do kontaktu. Prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym, na adres
e-mail: biuro@qwantum.pl

Dziękujemy za wszystkie złożone aplikacje, jednocześnie informując, że zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi Osobami.

W zgłoszeniu kandydata prosimy umieścić klauzulę: 

☐ Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych zamieszczoną na stronie www.

☐ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Qwantum - Systemy Zarządzania sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (81-703) przy ul. 3 Maja 46 , w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które zgłosiłem swoją kandydaturę.

☐ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach aplikacyjnych przez Qwantum - Systemy Zarządzania sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 3 Maja 46 w Sopocie (81-703) na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych. Wiem, że udzielona zgoda może być w każdym czasie wycofana.

…………………………………………………………………….

(data i podpis kandydata do pracy)


 

Administratorem danych osobowych kandydatów jest Qwantum - Systemy Zarządzania sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 3 Maja 46 w Sopocie (81-703) (zwana dalej: Qwantum). Kontakt e-mail: biuro@qwantum.pl.

Dane osobowe kandydata będą przetwarzane w celach:

·         realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracy, na które aplikuje kandydat, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej w dalszej części: „RODO”). Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas trwania rekrutacji. Wysłanie aplikacji jest jednoznaczne z udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacyjnym, do którego kandydat przystępuje.

·         umieszczenia aplikacji kandydata w bazie kandydatów do pracy, w celu jej wykorzystania w przyszłych procesach rekrutacyjnych na podstawie. Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Dane osobowe zostają zamieszczone w bazie kandydatów na 3 lata liczone od momentu uzyskania zgody na ich przetwarzanie a po tym terminie usuwane lub są usuwane bezzwłocznie po wycofaniu zgody. Wyrażenie zgody odbywa się poprzez jej zaznaczenie przed wysłaniem aplikacji lub zamieszczenie zgody na dokumentach aplikacyjnych.

Dostęp do danych osobowych kandydata uzyskują upoważnieni pracownicy administratora danych, dostawcy oprogramowania i dostawcy usług informatycznych, którzy działają w imieniu i na rzecz administratora. Nie przekazujemy danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Kandydat może skorzystać z prawa dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w dowolnym momencie, przy czym nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody. Odwołanie zgody może nastąpić przez złożenie oświadczenia w jeden lub kilka z poniższych sposobów: wysłanie pisemnego oświadczenia na adres Qwantum lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@qwantum.pl.

Dodatkowo, kandydatowi przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna, że przetwarzanie odbywa się w sposób niezgodny z prawem. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22[1] Kodeksu pracy jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji, podanie danych w szerszym zakresie ma charakter dobrowolny i odbywa się za zgodą kandydata.

Copyright 2019 all rights reserved by Qwantum