Szkolenia dla pracowników dofinansowane
z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Zakres naszego wsparcia:

 • przygotowanie planu szkoleń dla pracowników w porozumieniu z Klientem;
 • *opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania finansowania;
 • *logistyczna i merytoryczna organizacja szkoleń;
 • *wsparcie w zakresie rozliczenia otrzymanego dofinansowania w ramach zawartej umowy z instytucją przyznającą środki finansowe.


Zasady otrzymania dofinansowania:

 • *szkoleniem objęci są pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę;
 • *maksymalny limit kosztów wsparcia przypadający na 1 pracownika wynosi 300% przeciętnego wynagrodzenia tj. około 11 600 zł;
 • *pracodawca sam decyduje o wyborze instytucji odpowiedzialnej za organizację i przeprowadzenie szkoleń.


Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków KFS w roku 2016

 • *Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego tj. pozostającego w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, mającego na celu uzyskanie lub uaktualnianie kompetencji do celów zawodowych (priorytet ten nie obejmuje tych form kształcenia i szkolenia, które w przeważającej mierze dotyczą tak zwanych kompetencji miękkich – psychospołecznych, interpersonalnych);

 • *Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;

 • *Wsparcie młodych, nowozatrudnionych pracowników na podstawie umów, o których mowa w art. 150f ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (nowa forma wsparcia wprowadzona od dnia 01.01.2016 r.)


Poziom dofinansowania:

 • * 100% kosztów w przypadku mikroprzedsiębiorstw (zatrudniających do 10 pracowników),
 • * 80% kosztów w przypadku pozostałych firm.
 • Środki KFS przyznane pracodawcy będącego przedsiębiorcą (przedsiębiorca – podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE) stanowią pomoc de minimis.
 • Należy dokładnie sprawdzić, czy firmie przyznano wcześniej pomoc de minimis lub pomoc publiczną.


Formy wsparcia objęte dofinansowaniem:

 • * kursy i szkolenia,
 • * studia podyplomowe,
 • * badania lekarskie wymagane do udziału w kursie (jeśli są wymagane),
 • * opłaty egzaminacyjne związane z danym kursem (jeśli są wymagane). 

Copyright 2019 all rights reserved by Qwantum