System Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi

Korupcja, oszustwa i nadużycia dotykają każdej Organizacji i stanowią istotny problem. Jednak ze względu na brak przeprowadzania w Organizacjach kompleksowych analiz tego typu przypadków skala problemu nie jest w pełni widoczna. Problem polega na niedocenianiu obecnie funkcjonujących narzędzi oraz metod zarządczych i kontrolnych w analityce tego zagadnienia, pomimo że większość organizacji potwierdza potrzebę posiadania wiedzy i mechanizmów mających na celu minimalizowanie ryzyka występowania tego typu zdarzeń. Niestety sam temat korupcji, oszustw i nadużyć jest tematem na tyle delikatnym, że dominuje model polegający na ukrywaniu lub tuszowaniu faktu jego wystąpienia, co w dużej mierze utrudnia zapobieganie przed ponownym wystąpieniem tego typu zjawisk. Nie pomaga przy tym fakt, że jeżeli już są podejmowane ukierunkowane działania, mające na celu wykrywanie i rozwiązywanie nadużyć, ich charakter jest wycinkowy i nie obejmuje całej Organizacji.

Podstawowy wniosek, jaki nasuwa się w tym kontekście to chęć posiadania przez Organizacje stosunkowo prostych narzędzi i systemu monitorującego zagrożenia wystąpienia zdarzeń antykorupcyjnych. Dla większości przypadków jest to już możliwe, poprzez włączenie (rozbudowanie) zagadnień związanych z nadużyciami do systemów zarządzania w oparciu o międzynarodowe standardy (np.: ISO), czy do systemu audytów wewnętrznych prowadzonych przez komórki audytu wewnętrznego.


System Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi ISO 37001:2016 jest międzynarodowym standardem opublikowanym 15 października 2016 r.
Wymagania w normie mogą być wykorzystywane w rożnego typu organizacjach. Norma ISO 37001 jest kompatybilna z innymi normami systemów zarządzania
co oznacza, że można ją wdrożyć w zintegrowanym systemie zarządzania oraz osobno.

Norma ISO 37001:2016 określa wymagania i zawiera rozwiązania dotyczące systemu zarządzania mającego na celu wsparcie organizacji w: zapobieganiu, wykrywaniu oraz reagowaniu na zjawiska korupcji. Określa ona również wewnętrzne zobowiązania przyjęte przez organizację (np. w zakresie: etyki zawodowej, przyjmowania i wręczania prezentów, komunikacji z organami władzy, wyboru dostawców, zapobiegania zjawiskom mogącym prowadzić do korupcji, jak konflikty interesów, protekcja itp.)

Norma ISO 37001:2016 nie narzuca środków zapobiegania, wykrywania i łagodzenia ryzyka korupcji przez organizację. Stosowane w tym aspekcie rozwiązania zawsze wymagają odpowiedniego doboru w zależności od charakteru organizacji i zidentyfikowanego ryzyka korupcyjnego.

KORZYŚCI Z WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA DZIAŁANIAMI ANTYKORUPCYJNYM

Każda organizacja, niezależnie od tego czy jest to firma prywatna, czy organizacja publiczna poprzez wdrożenie wymagań normy ISO 37001:2016 może uzyskać następujące korzyści:

 • przeanalizowanie procesów realizowanych w organizacji pod kątem występującego ryzyka korupcji,
 • optymalizacja procesów, procedur i rozwiązań organizacyjnych poprzez ograniczenie zagrożeń korupcyjnych i praktyk, które mogą prowadzić do występowania korupcji,
 • identyfikacja sytuacji zewnętrznych i wynikających z uwarunkowań wewnętrznych, które mogą prowadzić do zagrożeń związanych z korupcją,
 • stworzenie w organizacji jasnych reguł postępowania, zapobiegających nieprawidłowościom i pozwalających określić ramy etycznego postępowania pracowników,
 • zakomunikowanie stronom zainteresowanym, że organizacja w sposób poważny zajmuje się problematyką korupcji i dąży do jej zapobiegania,
 • stworzenie środowiska pracy, w którym pracownicy będą w mniejszym stopniu narażeni na niezgodne z prawem propozycje korzyści majątkowych i osobistych, a pracownicy zgłaszający nieprawidłowości będą chronieni przed negatywnymi skutkami ujawnienia nieprawidłowości,
 • tworzenie przejrzystych relacji biznesowych oraz urzędowych,
 • poprawa wizerunku organizacji jako bezpiecznego i wiarygodnego partnera,
 • podejście do problematyki zapobiegania korupcji w sposób systemowy oraz adekwatny do zmieniającej się rzeczywistości oraz zagrożeń związanych z prowadzoną działalnością,
 • określenie jasnych i udokumentowanych reguł postępowania i zapobiegania korupcji oraz nieprawidłowościom, które do niej prowadzą,
 • doskonalenie organizacji z wykorzystaniem różnych narzędzi i doświadczeń w zakresie radzenia sobie z zagrożeniami korupcyjnymi,
 • określenie sposobów postępowania w przypadku wykrycia przypadków korupcji,
 • umiejętność radzenia sobie z przypadkami korupcji,
 • wzrost świadomości pracowników dotyczącym zjawiska korupcji.

Jesteś zainteresowany naszą usługą – zapraszamy do kontaktu


W celu przygotowania indywidualnej oferty, prosimy o kliknięcie ikony poniżej,

która przeniesie Państwa do formularza.

 a72ac78c-17b9-452c-bef2-81a316be9793png


Copyright 2019 all rights reserved by Qwantum