System Rejestracji Zdarzeń Q’N’Q

Można postawić tezę, że wszelkie zdarzenia niepożądane w organizacji takie jak: reklamacje, incydenty, niezgodności oraz zwykłe organizacyjne problemy – oprócz zwykle dotkliwych konsekwencji – niosą ze sobą największy ładunek cennych informacji o nas samych oraz często precyzyjnie wskazują obszary, w których powinniśmy się doskonalić.


Prowadząc projekty wdrożeniowe w wielu organizacjach naszych Klientów spotykamy się z niechęcią związaną z koniecznością dokumentowania takich zdarzeń. Z naszego doświadczenia wiemy, że tego typu zdarzenia – gdy zostaną rozwiązane doraźnie – chętnie usuwamy z pamięci, a więc znikają one również z ”pamięci” naszej firmy. Takie postępowanie powoduje, że skutecznie pozbywamy się znakomitego materiału do analiz mogących wskazać nam nasze słabsze strony i jest niemal pewne, że w ten sposób zwiększamy ryzyko cyklicznego powtarzania się zdarzeń niepożądanych.


Chcąc zapobiec takiemu mechanizmowi zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy autorskie narzędzie informatyczne wspomagające gromadzenie i organizowanie wewnętrznej „pamięci” każdej organizacji.

System Rejestracji Zdarzeń Q’n'Q (Quality not Quantity)


Aplikacja jest przeznaczona do rejestracji wszelkiego rodzaju zdarzeń niosących informacje istotne i niezbędne dla doskonalenia organizacji. Jest ona szczególnie użyteczna w organizacjach, w których funkcjonują wszelkie systemy zarządzania wymagające dokumentowania działań doskonalących (np. ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, itp.).


Aplikację można zastosować do rejestracji takich zdarzeń, jak:

  • niezgodności zidentyfikowane w trakcie bieżącej działalności,
  • niezgodności zidentyfikowane w trakcie audytów wewnętrznych lub zewnętrznych,
  • zdarzenia związane ze zgłoszonymi reklamacjami,
  • incydenty i zagrożenia organizacyjne,
  • obserwacje własne pracowników,
  • informacje zwrotne od klientów,
  • inne zdarzenia mające wpływ na funkcjonowanie i doskonalenie organizacji.

Rejestracja jest dopiero początkiem życia zdarzenia: każde zdarzenie wymaga uruchomienia działań doskonalących właściwych dla rozmiaru i kategorii zdarzenia. Zdarzenie oraz uruchomione w jego wyniku działania posiadają ramy czasowe, przypisane odpowiedzialności i uprawnienia. Aplikacja ma na celu również sprawne wspomaganie nadzorowania realizacji zaplanowanych działań poprzez możliwości: przeglądania, sortowania, filtrowania zapisów, raportowania danych według ustalonych wcześniej schematów.


Aplikacja wspomaga nadzorowanie działań również poprzez system zdefiniowanych automatycznych powiadomień mailowych wysyłanych do wskazanych osób biorących udział w doskonaleniu.


Jesteś zainteresowany naszą usługą – zapraszamy do kontaktu.

Copyright 2019 all rights reserved by Qwantum